Pages

Monday, March 18, 2013

sampada: आधारातमा लोग्ने उठेर हिडेपछि

sampada: आधारातमा लोग्ने उठेर हिडेपछि: आधारातमा लोग्ने उठेर हिडेपछि ढक ..........ढक ढक, ढक ढक, जोडले ढक ढक, घच्याक घच्याक गरेको आवाज आयो, झसंग भएर व्यूझिए, मस्त निद्रमा रहेछु ।...

No comments: